Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Harmonogramy výzev:

 • OP VVV – aktuální harmonogramy výzev
 • OP PIK – plán výzev na rok 2019 
 • TA ČR – harmonogram výzev na rok 2019

Přehled dotačních programů: 

Odkaz ZDE

Dotační výzvy a veřejné soutěže:

 • Výzvy Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko - Fond mikroprojektů je nedílnou součástí programu Interreg V-A CŘ-PL a je specifickým nástrojem k podpoře projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem. Zaměřuje se jak na neinvestiční, tak na drobné investiční projekty; Tematické zaměření mikroprojektů - Prioritní osa 3 „Vzdělání a kvalifikace“ a Prioritní osa 4 „Spolupráce institucí a komunit“ (vzdělávací instituce včetně vysokých škol jsou způsobilým příjemcem pouze v PO 3 a PO4); uzávěrka 3. 9. 2019

 • Individual Fellowships & Widening Fellowships - Individuální vědecko-výzkumné pobyty podporující další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků (min. Ph.D. nebo 4 roky praxe ve výzkumu) formou mezinárodní a mezisektorové mobility: Evropské vědecko-výzkumné pobyty (EF) a Vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích (GF); uzávěrka 11. 9. 2019

 • Program M-ERA.Net 2 Call 2019 - Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií; uzávěrka 18. 6. 2019 do 12:00 hod.
   
 • Inter-Action, česko-indická spolupráce – V rámci soutěže budou přijímány návrhy společných česko-indických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na informační a komunikační technologie, přírodní vědy a biotechnologie, nové materiály a nanotechnologie, lékařské vědy (vč. farmaceutických věd) a bezpečnost potravin, klimatické změny, životní prostředí a energetika; uzávěrka 31. 6. 2019

 • NATO - The Science for Peace and Security (SPS) Programme Multi- year research & development projects - SPS Program podporuje civilní spolupráci v oblasti bezpečnosti. Zaměřuje se na široké spektrum oborů – terorismus, obranu proti chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárním zbraním (CBRN), ochranu před kyber hrozbami, energetickou bezpečnost, environmentální témata, ale I humanitární a sociální témata bezpečnosti; uzávěrka 1. 6. 2019

 • Mezinárodní visegrádský fond - podporují se projekty s regionálním významem, s důrazem na mládež, inovativnost a udržitelnost, návrh projektu musí spadat do jedné či dvou tematických kategorií: Kultura a společná identita, Vzdělávání a budování kapacit, Inovace, výzkum a vývoj, podnikání, Demokratické hodnoty a média, Veřejná politika a institucionální partnerství, Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch, Sociální rozvoj; uzávěrka 1. 6. 2019 a 1. 10. 2019

 • Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu COST - Program COST je zaměřen na podporu evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu. Zajišťuje koordinaci výzkumu formou podpory vytváření sítí tzv. ACTIONs. V rámci tematicky zaměřených sítí probíhá spolupráce vědců z EU i mimo v dané oblasti VaV; uzávěrka 5. 9. 2019

 • Program TREND - Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu; předpoklad vyhlášení květen 2019; uzávěrka podle aktuálně vyhlášené výzvy

Starší výzvy: