Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Harmonogramy výzev:

 • OP VVV – aktuální harmonogramy výzev
 • OP PIK – harmonogram výzev na rok 2020
 • TA ČR – harmonogram výzev na rok 2020

Přehled dotačních programů: 

Odkaz ZDE

Aktuální informace:

Dotační výzvy a veřejné soutěže:

 • TAČR, Program M-ERA.Net 2 Call 2020 - Cílem je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií. TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1.000.000 €.
  Uzávěrka: 16.06.2020; ODKAZ

 • TAČR, Program TREND – podprogram 2 „Nováčci“ - Cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Součástí konsorcia musí být vždy alespoň jedna výzkumná organizace, přičemž musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum v souladu s Rámcem.
  Uzávěrka: 02.04.2020; ODKAZ

 • TAČR, Program TREND – podprogram 1 „Technologičtí lídři“ - Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář (termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR).
  Uzávěrka: 17.06.2020; ODKAZ

 • Visegrádské granty – Podporovány jsou projekty s regionálním významem, s důrazem na mládež, inovativnost a udržitelnost. Každý návrh projektu musí také spadat do jedné či dvou tematických kategorií - Kultura a společná identita; Vzdělávání a budování kapacit; Inovace, výzkum a vývoj, podnikání; Demokratické hodnoty a média; Veřejná politika a institucionální partnerství; Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch; Sociální rozvoj.
  Uzávěrka: 01.06.2020 (01.10.2020, 01.02.2021); ODKAZ

 • NATO, Science for Peace and Security (SPS) grants - Program NATO - Věda pro mír a bezpečnost nabízí granty k podpoře spolupráce mezi vědci z členských zemí Rady Euro-Atlantického partnerství (Euro-Atlantic Partnership Council - EAPC), jejímž členem je i Česká republika, a Středomořského dialogu (Mediterranean Dialog - MD) na projektech zabývajících se obranou proti terorismu nebo jiným bezpečnostním hrozbám.
  Uzávěrka: prodlouženo do 01.06.2020; ODKAZ

 • MŠMT, EUREKA, podprogram INTER-EUREKA (LTE) - Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
  Uzávěrka: 31.03.2020; ODKAZ

 • TAČR, Program ERA-NET; EPSILON - Podprogram 3 - Životní prostředí - Mezinárodní výzva (pod názvem Aquatic Pollutants Call 2020) zaměřená na podporu výzkumu v oblasti znečištění vod (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources).
  Uzávěrka: předpoklad 16.04.2020ODKAZ

 • H2020, Information and Communication Technologies - Jednokolová výzva sestává ze dvou typů akcí s oddělenými rozpočty (Akce v oblasti výzkumu a inovací - RIA, Koordinační a podpůrné akce - CSA). 
  Uzávěrka: 22.04.2020; ODKAZ

 • H2020, Akce "Marie Skłodowska-Curie, MSCA-RISE-2020 - Program RISE podporuje mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu, tak aby došlo ke vzájemnému propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorové výměně zkušeností.
  Uzávěrka: 28.04.2020; ODKAZ

 • H2020, Akce "Marie Skłodowska-Curie, Individual Fellowships & Widening Fellowships - Individuální vědecko-výzkumné pobyty podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků (min. Ph.D. nebo 4 roky praxe ve výzkumu) formou mezinárodní a mezisektorové mobility.
  Uzávěrka: 09.09.2020; ODKAZ

 • H2020, Science with and for Society (SwafS) - Základními cíli priority "Věda se společností a pro společnost" (Science with and for Society, SwafS) je budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získávání nových talentů pro vědu a sladění vědecké excelence se sociálním uvědoměním a odpovědností. 
  Uzávěrka: 15.04.2020ODKAZ

 • MŠMT, VÝZVA – AKTION PROJEKTY NA OBDOBÍ 2020 – 2022, Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru
  Uzávěrka: 15.04.2020 (pro období 01.07.-31.12.2020), 15.09.2020 (pro období 15.10.-31.12.2020), 30.11.2020 (pro období 01.02.-31.12.2021); ODKAZ

 • COST, Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu COST - Program COST je zaměřen na podporu evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu. Zajišťuje koordinaci výzkumu formou podpory vytváření sítí tzv. ACTIONs. V rámci tematicky zaměřených sítí probíhá spolupráce vědců z EU i mimo v dané oblasti VaV.
  Uzávěrka: 29.04.2020; ODKAZ

DALŠÍ INFORMACE:

 • CZELO - Informační brožura české styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu.

 • Informace o stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury (informace o nabídce dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce ve vysokém školství) naleznete ZDE.
 • Záznam z akce: ITRE slyšení s Mariyou Gabriel - Dne 18. února 2020 se v Bruselu uskutečnilo slyšení parlamentního výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE, na kterém Mariya Gabriel představila současný stav přípravy programu Horizont Evropa. Videozáznam z akce je k dispozici ZDE.
 • Webinář k výzvě era-netu CHIST-ERA; 05.02.2020
  Dne 5. února 2020 v 15:30 proběhne webinář ke dvěma tématům výzvy CHIST-ERA s uzávěrkou 14.2.2020 (témata: Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability). Informace a registrace ZDE.

 • EU LIFE information and networking day; 30.04.2020
  V souvislosti s výzvou pro předkládání projektů programu LIFE (témata: zelené technologie, ochrana přírody, změna klimatu) se uskuteční 30. dubna 2020 v Bruselu informační den spojený s partnerským setkáním. Více informací a registrace budou k dispozici na jaře 2020

ARCHIV VÝZEV:

 • NATO SPS grants - Program NATO - Věda pro mír a bezpečnost nabízí granty k podpoře spolupráce mezi vědci z členských zemí NATO a partnerských zemí NATO na projektech zabývajících se klíčovými prioritami programu, kterými jsou: Facilitate mutually beneficial cooperation on issues of common interest, including international efforts to meet emerging security challenges; Enhance support for NATO-led operations and missions; Enhance awareness on security developments including through early warning, with a view to preventing crises.
  Uzávěrka: 15.03.2020ODKAZ
 • Erasmus+, Strategická partnerství - Program cílí na všechny oblasti vzdělávání: Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), Odborné vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání, Vzdělávání dospělých a Mládež. Projekty realizuje mezinárodní konsorcium min. 3 partnerů z min. 3 programových zemí (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko). 
  Uzávěrka: 24.03.2020; ODKAZ
 • Fondy EHP, Norské fondy – Program Vzdělávání - Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.
  Uzávěrka: 2. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit (12.02.2020); 2. výzva k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce (19.02.2020); ODKAZ 
 • TAČR, Program KAPPA - Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  Uzávěrka: 27.02.2020ODKAZ
 • TAČR, CHIST-ERA - Program podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podmínky pro českého uchazeče budou vycházet z programu "EPSILON", ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.
  Uzávěrka 14.02.2020; ODKAZ
 • TAČR, Program ERA-MIN 2 - Cílem ERA-MIN cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.
  Uzávěrka 12.03.2020; ODKAZ
 • TAČR, EURONANOMED 3 - Jedná se o ERA-Net cofundovou výzvu, která se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí.
  Uzávěrka 12.03.2020; ODKAZ
 • TAČR, Program prostředí pro život - Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje 2. veřejnou soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.
  Uzávěrka 19.02.2020; ODKAZ
 • NATO SPS Grants - Věda pro mír a bezpečnost nabízí granty k podpoře spolupráce mezi vědci z členských zemí Rady Euro-Atlantického partnerství.
  Uzávěrka 15.02.2020; ODKAZ

V případě, že chete dostávat aktuální informace emailem a být tak zařazeni do  mailing listu, napište na adresu lubomir.balas@vsb.cz.