Mezinárodní programy pro podnikatele

Centrum podpory inovací se zabývá šířením povědomí o evropských programech na podporu inovativních podniků. Pořádá semináře, workshopy za účasti předních odborníků a poskytuje individuální konzultace k přípravě žádostí.

Nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů mohou výrazně pomoci podnikům s realizací jejich  záměrů.

  • SME Instrument
  • Fast Track to Innovation

Mezinárodní programy spolupráce a iniciativy Evropské komise se rovněž zaměřují na podporu průmyslových podniků.

  • EUREKA
  • Eurostars2
SME INSTRUMENT

Pomáhá firmám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením produktu na trh. Součástí podpory je i mentoring a koučing ze strany špičkových expertů. Podstatný je komerční potenciál inovace.

Pro koho:

Start-up, zavedená malá a střední firma v Evropě

Zaměření:

Fáze 1 Ověření studie proveditelnosti daného nápadu.

Fáze 2 Příprava inovace na mezinárodní trh.

Výše podpory a doba realizace:

Fáze 1 (od myšlenky ke konceptu): paušální částka 50 000 EUR, realizace 6 měsíců

Fáze 2 (první uvedení na trh): 0,5 - 2,5 milionu EUR, realizace 12-24 měsíců

Fáze 3 (komercionalizace): neexistuje přímá finanční podpora, pouze ve formě specifických služeb koučingu a mentoringu, podporou přístupu k nástrojům rizikového financování či podpůrným službám pro MSP (Business Acceleration Services).

 

V první a druhé fázi může podnik z dotace pokrýt až 70 % nákladů.

FAST TRACK TO INNOVATION

Podporuje rychlé zavádění inovací na trh formou mezinárodní spolupráce s většími technologickými firmami. Jedná se o opatření, které bude financovat projekty blízko trhu s ukončeným výzkumem a vývojem a které ještě nebyly komerčně nasazené. Určeno pro konsorcia převážně z průmyslu včetně velkých firem ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Podstatný je komerční potenciál inovace a její zavedení na trh nejpozději do 3 let od zahájení projektu.

Pro koho:

Konsorcium ze 3-5 partnerů

Zaměření:

Rychlý vstup inovací na trh.

Výše podpory a doba realizace: 

Max. 3 mil. EUR, realizace 36 měsíců

EUROSTARS

Program Eurostars  se zaměřuje na podporu znalostně – intenzivních malých a středních podniků provádějících vlastní výzkum. Tržně orientovaným mezinárodním výzkumným projektů pomáhá tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. Výsledkem jsou pak inovativní technologie, produkty a služby s globálním potenciálem schopné prosadit se na světových trzích, na které musí být uvedeny do 2 let po skončení projektu. 

Program Eurostars2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA

Pro koho:

Konsorcia min. 2 podniků ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy. Vedoucí partner konsorcia (tzv. R&D Performing SME“) musí investovat minimálně 10 % ročního obratu do výzkumu či vývoje a mít alespoň 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Zároveň se musí na celkovém rozpočtu projektu podílet z více jak 50 %.

Výše podpory: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje českým účastníkům až 60 % z celkových nákladů do výše max. 3 milionů korun na jeden projekt ročně. Financování projektů Eurostars2 je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu H2020 pro výzkum a vývoj.

Kontaktní osoba