Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programy pro podnikatele

Centrum podpory inovací se zabývá šířením povědomí o evropských programech na podporu inovativních podniků. Pořádá semináře, workshopy za účasti předních odborníků a poskytuje individuální konzultace k přípravě žádostí.

Nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů mohou výrazně pomoci podnikům s realizací jejich  záměrů.

  • SME Instrument
  • Fast Track to Innovation

Mezinárodní programy spolupráce a iniciativy Evropské komise se rovněž zaměřují na podporu průmyslových podniků.

  • EUREKA
  • Eurostars2
SME INSTRUMENT

Pomáhá firmám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením produktu na trh. Součástí podpory je i mentoring a koučing ze strany špičkových expertů. Podstatný je komerční potenciál inovace.

Pro koho:

Start-up, zavedená malá a střední firma v Evropě

Zaměření:

Fáze 1 Ověření studie proveditelnosti daného nápadu.

Fáze 2 Příprava inovace na mezinárodní trh.

Výše podpory a doba realizace:

Fáze 1 (od myšlenky ke konceptu): paušální částka 50 000 EUR, realizace 6 měsíců

Fáze 2 (první uvedení na trh): 0,5 - 2,5 milionu EUR, realizace 12-24 měsíců

Fáze 3 (komercionalizace): neexistuje přímá finanční podpora, pouze ve formě specifických služeb koučingu a mentoringu, podporou přístupu k nástrojům rizikového financování či podpůrným službám pro MSP (Business Acceleration Services).

 

V první a druhé fázi může podnik z dotace pokrýt až 70 % nákladů.

FAST TRACK TO INNOVATION

Podporuje rychlé zavádění inovací na trh formou mezinárodní spolupráce s většími technologickými firmami. Jedná se o opatření, které bude financovat projekty blízko trhu s ukončeným výzkumem a vývojem a které ještě nebyly komerčně nasazené. Určeno pro konsorcia převážně z průmyslu včetně velkých firem ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Podstatný je komerční potenciál inovace a její zavedení na trh nejpozději do 3 let od zahájení projektu.

Pro koho:

Konsorcium ze 3-5 partnerů

Zaměření:

Rychlý vstup inovací na trh.

Výše podpory a doba realizace: 

Max. 3 mil. EUR, realizace 36 měsíců

EUROSTARS

Program Eurostars  se zaměřuje na podporu znalostně – intenzivních malých a středních podniků provádějících vlastní výzkum. Tržně orientovaným mezinárodním výzkumným projektů pomáhá tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. Výsledkem jsou pak inovativní technologie, produkty a služby s globálním potenciálem schopné prosadit se na světových trzích, na které musí být uvedeny do 2 let po skončení projektu. 

Program Eurostars2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA

Pro koho:

Konsorcia min. 2 podniků ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy. Vedoucí partner konsorcia (tzv. R&D Performing SME“) musí investovat minimálně 10 % ročního obratu do výzkumu či vývoje a mít alespoň 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Zároveň se musí na celkovém rozpočtu projektu podílet z více jak 50 %.

Výše podpory: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje českým účastníkům až 60 % z celkových nákladů do výše max. 3 milionů korun na jeden projekt ročně. Financování projektů Eurostars2 je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu H2020 pro výzkum a vývoj.

Start Up Voucher

Jsme partnerskou organizací Start Up Voucheru

Chcete získat až 500 000 korun od Moravskoslezského kraje? Pomůžeme vám!

 START UP VOUCHER

Poskytovatelem finanční podpory je Moravskoslezský kraj. Dotace pomáhá začínajícím podnikatelům s validací nápadu a rozjezdem podnikání. Centrum podpory inovací VŠB-TUO poskytuje potenciálním žadatelům konzultace při přípravě žádostí o finanční podporu, pomáhá s přípravou Business Canvas a indikativního rozpočtu, tedy povinných podkladů. Neznamená to ale, že mentor klientovi žádost napíše. Pomocí konzultací jej vede správným směrem k vyplnění formulářů a také při přípravě na obhajobu žádosti při jejím hodnocení.

Pro koho:

Podnikatel, který má IČ ne starší než 2 roky.

Výše podpory a doba realizace:

V rámci programu lze získat 50 000 až 500 000 korun. Doba realizovatelnosti je 1 rok, uznatelné náklady lze uplatňovat od 1. ledna 2019.

Financování je pokryto v poměru 70:30, to znamená, že dotace kryje 70 % nákladů. Po přidělení dotace je podnikateli předáno 75 % ze získané částky. Zbývajících 25 % obdrží žadatel až po vyúčtování dotace.

Kontaktní osoby

Manažerka podpory podnikání

kučová

Kateřina Kučová
Tel.: +420 597 329 160
E-mail: katerina.kucova@vsb.cz

Koordinátorka Startup voucheru

jana muč

Tereza Mučková
Tel.: +420 597 329 215  
E-mail: tereza.muckova@vsb.cz