Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy práva pro OSVČ

Základy práva pro OSVČ
Pravidla pro živnostenské podnikání

Jednou z možných forem, jak podnikat, je stát se osobou samostatně výdělečně činnou. Je to v celku jednoduchá forma, jak s podnikáním začít. Nejčastěji můžete slyšet o živnostenském podnikání – a založit živnost určitě není raketová věda. Jaké jsou další možnosti a jak se jednotlivé typy živností od sebe liší? Co udělat pro založení živnosti? To vše osvětlíme v článku. 

Osoba samostatně výdělečně a podnikání 

Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, tudíž ve většině případů podnikající. Podnikání lze ještě definovat tak, že je to činnost vykonává na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.  

Podnikat lze živnostenským nebo neživnostenským způsobem. Živnostenské podnikání definuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Zjednodušeně řečeno, vše co tento zákon pokrývá je podnikáním živnostenským, vše co nepokrývá je podnikáním neživnostenským. Zákon ve svém  
§ 3 vyjmenovává, co živností není. Neživnostenské způsoby podnikání jsou upraveny zvláštními právními předpisy a většinou jejich provozování bývá spojeno se složitějšími podmínkami než tomu bývá u živností. Namátkově uvedu příklad, že jednou z neživnostenských způsobů podnikání je samostatné provozování činnosti lékaře. 

Podmínky živnosti 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Jako bezúhonný nebude pro účely provozování živnosti posouzen ten, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, nebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje. 

Typy živností 

Živnosti jsou ohlašovací a koncesované. Jejich kompletní výpis lze najít v přílohách živnostenského zákona. Oprávnění provozovat živnost vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti řemeslné, vázané a volné. Živnosti řemeslné jsou živnosti, které vyžadují odbornou způsobilost. Živností řemeslnou je např. řeznictví a uzenářství, mlékárenství, pekařství, cukrářství apod. Stejně tak živnosti vázané vyžadují odbornou způsobilost, ale mohou být upraveny i zvláštními právními předpisy.  Tady si zase můžeme představit např. geologické práce, oční optika nebo projektová činnost ve výstavbě. Živnost volná je živností opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou postačí splnění všeobecných podmínek provozování živnosti. Živností volnou může být např. výroba a opravy čalounických výrobků. 

Živnosti koncesované jsou živnosti, na jejichž regulaci má stát zájem a které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost. Příkladem koncesované živnosti může být vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva. 

Založení živnosti 

Živnosti se ohlašují nebo se o ně žádá u živnostenských úřadů. Žádat nebo ohlašovat lze přes jednotný registrační formulář, který dostanete na úřadě k vyplnění. Celý tento úkon podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč. Jednotný registrační formulář můžete vyplnit i elektronicky (formulář lze najít na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) a zaslat datovou schránkou na příslušný živnostenský úřad. 

Jednotným registračním formulářem se zahajuje, přerušuje nebo ukončuje živnost. Zároveň přes něj pošlete registraci k dani z příjmu, oznámení zdravotní pojišťovně a oznámení správě sociálního zabezpečení. V případě přerušení nebo ukončení živnosti tyto skutečnosti také oznamujete zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení přes tento formulář.  

Pokud ohlašovatel splní všechny podmínky, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. V případě koncesované živosti tak učiní do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Autor: Mgr. Markéta Rolincová

Vloženo: 20. 4. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9730 - Podnikání a kariéra
zpět na seznam