slideslide

KreatIN

Název projektu: KreatIN (Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom Trhu)
Registrační číslo projektu: 22410320037
Poskytovatel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zdroj financování projektu: OPPS SR-ČR 2007-2013, oblast podpory 1.3 – Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost

Zaměření projektu

Vzdělávání a koučing mladých podnikatelů a zájemců o podnikání a vytvoření podmínek k založení přeshraničních společností, rozvíjení podnikatelské spolupráce, a to zejména v oblasti inovativních produktů.

Cíl projektu

 • posílení kreativity a inovativnosti absolventů, podnikatelů a nezaměstnaných
 • získání/zdokonalení podnikatelských zručností účastníků v oblasti marketingu, vývoje produktů a služeb aj.
 • tvorba přeshraničních sítí, kontaktů a partnerství
 • výměna zkušeností o podpoře inovativního podnikání mezi regiony a propagace úspěšných příkladů z praxe

Klíčové aktivity projektu

Příprava a realizace školení

Hlavní aktivita projektu, která spočívá v realizaci fyzických školení pro vybrané účastníky:

 • Příprava konceptu tréninkového programu
 • Školení „Přeshraniční podpora kreativity a inovativnosti“
 • Školení „Zručnosti pro inovativní a kreativní podnikání“
 • Školení „Podnikatelský plán jako zaklad pro rozběh podnikání“
 • Prezentace vytvořených podnikatelských plánech a školení o prezentačních dovednostech

 

Výměna zkušeností mezi regiony

Výměna zkušeností o podpoře inovativního podnikání mezi regiony a prezentace úspěšných příkladů z praxe v rámci jednotlivých regionů. Organizace výměnných návštěv účastníků školení a partnerů projektu, které budou vždy spojeny s odbornými přednáškami navštívené organizace. Cílem této aktivity je poznat fungování institucí na podporu inovativního podnikání.

 

Analýza dopadů a zpracování Manuálu pro začínající podnikatele

Aktivity umožní zpětnou vazbu s účastníky školení. Odpřednášené poznatky budou zpracovány do uceleného materiálu. Jedná se o hlavní tištěný výstup projektu, který bude sloužit pro talentované absolventy vysokých škol a inovátory resp. začínající podnikatele.
Budou v něm sumarizovány všechny získané poznatky ze školicího programu a výměnných návštěv. Všichni partneři budou zapojeni do přípravy manuálu. Manuál bude kromě tištěné podoby též uveřejněn v elektronické formě.

 

Školení školitelů

Obsahová a metodologická příprava dvou školení, které je určeno pro další školitele, lektory, profesionály a učitele, kteří mají už z části nějaké zkušenosti z této oblasti. Podkladem bude zpracovaný Manuál. Cílem této aktivity je zajistit trvalou udržitelnost školícího programu.

 

Cílové skupiny projektu

 • studenti VŠ
 • právnické a fyzické osoby – absolventi, začínající podnikatelé, inovátoři, nezaměstnaní
 • malé a střední podniky
 • Vysoké školy

Partneři projektu

 • INOVA NOVA n.o. – vedoucí partner
 • VŠB – TUO – hlavní přeshraniční partner
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy
 • Slovenské centrum produktivity

Celková alokovaná částka: 237 210 EUR

Alokovaná částka pro VŠB-TUO: 47 212 EUR
Období realizace projektu: 1. 4. 2013 – 28. 02. 2015

Kontaktní osoba

Projektový manažer: Ing. Michala Dostálová
E-mail: michala.dostalova@vsb.cz
Tel.: +420 597 327 010

Content item